سخنرانان اصلی

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

دکتر قاسم حسینی سالکده

هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و پژوهشگاه رویان


دکتر سید ابوالفضل مطهری

هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف


دکتر محی الدین جعفری

محقق ارشد دانشگاه هلسینکی فنلاند


عباس نوذری دالینی

هیئت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران


فاطمه زارع میرک آباد

عضو هیئت علمی دانشکده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر


احسان معتمدیان

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس


اسماعیل شاهسوند انانلو

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران