سازمان همایش

نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

کمیته برگزار کننده همایش

نام و نام‌خانوادگی دانشگاه محل خدمت سمت
دکتر چنگیز اصلاحچی دانشگاه شهید بهشتی دبیر اجرایی همایش
دکتر مهدی صادقی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری رئیس همایش
دکتر کاوه کاوسی دانشگاه تهران دیبر علمی همایش

کمیته علمی

نام و نام‌خانوادگی دانشگاه محل خدمت ايميل
1 مهدی صادقی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری sadeghi@nigeb.ac.ir
2 بهرام گلیایی دانشگاه تهران goliaei@ut.ac.ir
3 کاوه کاوسی دانشگاه تهران kkavousi@ut.ac.ir
4 حمید پزشک دانشگاه تهران pezeshk@ut.ac.ir
5 چنگیز اصلاحچی دانشگاه شهید بهشتی Ch-eslahchi@sbu.ac.ir
6 سجاد قرقانی دانشگاه تهران s.gharaghani@ut.ac.ir
7 محمد حسین کریمی جعفری دانشگاه تهران mhkarimijafari@ut.ac.ir
8 سید شهریار عرب دانشگاه تربیت مدرس sh.arab@modares.ac.ir
9 یزدان عسگری دانشگاه علوم پزشکی تهران yasgari@tums.ac.ir
10 جواد ظهیری دانشگاه تربیت مدرس zahiri@modares.ac.ir
11 زرین مینوچهر پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری minuchehr@nigeb.ac.ir
12 علی شریفی زارچی دانشگاه صنعتی شریف asharifi@sharif.ir
13 مهدی توتونچی پژوهشگاه رویان m.totonchi@royaninstitute.org
14 مهدی میرزایی دانشگاه تربیت مدرس mirzaie@modares.ac.ir
15 عباسعلی امام جمعه دانشگاه زابل aliimamjomeh@alumni.ut.ac.ir
16 حمید مباشری دانشگاه تهران h.mobasheri@ut.ac.ir
17 حسام منتظری دانشگاه تهران hesam.montazeri@ut.ac.ir
18 پیمان شریعت پناهی دانشگاه تهران pshariatpanahi@ut.ac.ir
19 عباس نوذری دالینی دانشگاه تهران nowzari@ut.ac.ir
20 فاطمه زارع میرک آباد دانشگاه امیرکبیر f.zare@aut.ac.ir
21 علی نجفی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله najafi74@yahoo.com
22 سید امیر مرعشی دانشگاه تهران marashi@ut.ac.ir
23 محمد گنج تابش دانشگاه تهران mgtabesh@ut.ac.ir
24 محی الدین جعفری پاستور jafareem@gmail.com
25 علی مسعودی نژاد دانشگاه تهران amasoudin@ut.ac.ir